Naše vize
  • Prvotním cílem je podílet se na výchově dětí jako samostatných osobností s vědomím zodpovědnosti, rozvíjet vnímání a uvědomění lidských kvalit jako je čest, úcta k lidem a všeobecný respekt. Ruku v ruce s tím také souvisí podpora zdravého sebevědomí, kreativity a rozhodování bez vnějšího vlivu autority / trenéra
  • Naší prioritou je pomoct vychovat slušného člověka, který bude ctít výše uvedené hodnoty a zároveň si najde cestu k pohybové aktivitě i v době, kdy v jeho životě převezmou vůdčí pozici jiné priority, když bude řešit důležitá životní rozhodnutí; zároveň se chceme podílet na takové tvorbě vztahu k pohybu, že bude takto působit i na své okolí, rodinu a přátele.
  • Základním pravidlem v oddíle je důslednost a všestrannost, tzn. specializace florbalu získává větší podíl v přípravě až ve starších kategoriích.
  • Oddíl má zájem  nabízet možnost vyzkoušet si florbal všem dětem bez rozdílu – dívky, hoši, děti ze sociálně slabých, či vyloučených rodin, děti z kroužků na ZŠ. V oddíle, či v kroužcích  ZŠ a soutěžích pořádaných oddílem pro kroužky ZŠ se k florbalu dostávají pravidelně děti s různými postiženími, z rozvedených, či neúplných rodin i příslušníci národnostních menšin.
  • Stabilita oddílu s kompletní mužskou  i ženskou strukturou, podpora kroužků na ZŠ, rozšíření povědomí o florbalu v okolí působnosti klubu a udržitelnost činnosti.